En

מקהילתיות לממלכתיות

מסורות וטקסים מתחדשים בישראל

27.10
מושב בוקר
10:00-11:30
צריף

הקמת המדינה והדרישה ליצירת תרבות ממלכתית ולמיסוד מסורות וטקסים לאומיים הביאו לדחיקתן, ולעיתים אף להיעלמותן של מסורות יהודיות שונות. עם זאת, במהלך העשורים האחרונים אנו עדים לתחייה של מסורות קהילתיות ולהשתלבותן בתרבות הישראלית.
המושב יעסוק במפגש של קהילות ומסורות יהודיות עם המציאות הישראלית, ועל השלכותיו של מפגש זה על עיצובם המחודש של מסורות וטקסים בישראל.

מנחה: פרופ’ נסים ליאוןהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן | דברי מבוא והנחייה 

משתתפים:
פרופ’ חזקי שוהם התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן I “יום העצמאות – ממודל ממלכתי למודל ‘עממי’?”
אסתר ישעיהו בתו של ליקה כהנת קס איילין מנשה אדגואיצ׳או זצ״ל, פעילה לשימור מורשת ״ביתא ישראל״ בתרבות היהודית והישראלית I  חג הסיגד
שי אברמסון חזן, זמר ומוסיקאי, משמש בתפקיד החזן הראשי לצה”ל I אתגר יצירת שפה טקסית ממלכתית – ישראלית
לורה טלינובסקי – סמנכ”לית מכון שחרית וממייסדי דור 1.5 | נוביגוד ישראלי

 

דילוג לתוכן